Kodluyoruz

Kodluyoruz Derneği Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Şiddete Karşı Politika Belgesi

 1. Bölüm: Amaç
 2. Bölüm: Kapsam ve Tanımlar
 3. Bölüm: İlkeler
 4. Bölüm: Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Şiddete Karşı Komisyon’un Amacı, Oluşturulması ve Yapısı
 5. Bölüm: Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Şiddete Karşı Komisyon’una Başvuru
 6. Bölüm: Değerlendirme ve Karar
 7. Bölüm: Yürürlük ve Yürütme
 8. Bölüm: Kaynaklar

Bölüm 1: Amaç

Bu politika belgesi, ayrımcılık ve şiddet biçimlerinden bütünüyle arındırılmış bir Kodluyoruz Derneği ortamı yaratmaya yönelik ilkeleri belirleyerek önleme, destek ve güçlendirme; başvuru sahibinin talebi halinde etkin soruşturma ve yaptırım mekanizmalarını oluşturacak sürece hâkim olması gereken politikayı ortaya koymayı amaçlar. 

Kodluyoruz Derneği; toplumsal cinsiyete dayalı taciz ve şiddet maruz bırakılanların ya da tanık olanların kendilerini ifade edebilecekleri bir güven ortamı oluşturmayı taahhüt eder. Ancak bu belgenin amacı, kişiler arasındaki rızaya dayalı ilişkileri önlemek, belirli bir ahlak anlayışını dayatmak, ifade özgürlüğünü sınırlamak, her türlü kişisel gerilim ve rahatsızlıkları resmi süreçlere dahil etmek ve yaptırımlara maruz bırakmak değildir. 

Kodluyoruz Derneği; çalışanlarına ve yararlanıcılarına karşı cinsel taciz, cinsel saldırı ve/veya ayrımcılık içeren söylem ve eylemlerin karşısında olduğu kadar lekelenmeme hakkının ihlalinin de karşısındadır. Kodluyoruz, işbu belge ile öncelikle cinsel taciz ve/veya cinsel saldırı karşısında kurumsal duruşunu ve ilkelerini hiçbir şüpheye yer bırakmadan bir de yazılı olarak beyan ederek bu davranışlara maruz bırakılan, tanık olduğunu düşünen kişileri ilgili adımları atmaya teşvik eder. Stajyer, gönüllüler ve topluluk üyelerinin içinde bulundukları iş ilişkilerinin niteliği nedeniyle cinsel taciz ve cinsel saldırı karşısında hiçbir şekilde taviz vermeden mücadele eder ve başvurulacak mekanizmaların güçlendirilmesini sağlar. 

Toplumsal cinsiyete dayalı cinsel tacizin ve/veya cinsel saldırının bir şiddet biçimi olduğu dikkate alındığında, şiddetle mücadelede uluslararası sözleşmeler ve yasaların kurumlara yüklediği yükümlülükler gereği şiddet olayı gerçekleştiğinde etkin soruşturma ve kovuşturma yürütülmesi gerekmektedir. 

Kodluyoruz Derneği’nin özel ve kamusal alana yaygın ayrımcı ve cinsiyetçi kültürü ortadan kaldırmaya yönelik politikasını ortaya koyan bu belge; toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı, şiddeti, cinsel tacizi ve saldırıyı önleme, bu söylem ve eylemlere maruz bırakılanları destekleme ve güçlendirme hedeflerini ortaya koymaktadır. 

Önleme politikası, belgede yer alan ilkeler dâhilinde Kodluyoruz Derneği bünyesinde alınacak önlemleri kapsar.

Bölüm 2: ​​Kapsam ve Tanımlar

İşbu Politika Belgesi’nde yer alan ilkeler ve hedefler, Kodluyoruz Derneği tarafından zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın benimsenmiştir. Ayrıca bu belge; yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği/ifadesi, cinsiyet karakteristiği, medeni durum, dil, din, ırk, mezhep, ekonomik kazanç, mesleki kıdem ile zaman ve mekân ayrımı gözetilmeksizin toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa, şiddete, cinsel tacize ve/veya saldırıya maruz bırakıldığını ya da maruz bırakılma tehlikesi altında olduğunu beyan eden Kodluyoruz Derneği çalışanlarını ve topluluğunu kapsamaktadır. Kodluyoruz çalışanları, stajyerler, gönüllüler ve topluluk üyeleri hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu belgenin bileşenidir.

Tanımlar

Komisyon: Kodluyoruz Derneği Etik Komisyonunu ifade eder. Etik Komisyonu, Dinleme Komisyonu’nun yeterli kalmadığı durumlarda devreye girecektir.

Komisyon üyeleri: Dinleme Komisyonu üyelerini ifade eder.

Topluluk: Bu kavram Kodluyoruz Derneği faydalanıcıları, atölye sağlayıcıları, asistanlar ve topluluk üyelerini tanımlar.

Başvuran: Cinsiyete dayalı ayrımcı davranış veya şiddet biçimlerine maruz kaldığı ya da tanık olduğu iddiasıyla Kodluyoruz Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Şiddete Karşı Komisyona başvuran kişiyi,

Şikayet eden: Şiddet ve/ya da tacize uğradığını belirten kişiyi,

Şikayet edilen: Şiddet ve/ya da taciz uyguladığı iddia edilen kişiyi,

Tanık: Cinsiyete dayalı ayrımcı davranış veya şiddet biçimlerine maruz kaldığı tanık olan kişiyi tanımlar.

Şiddet: İster kamusal ister özel yaşamda meydana gelsin; fiziksel, cinsel, psikolojik, dijital veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucuna neden olan eylem veya eylemlerde bulunma tehdidi, zorlama veya özgürlüğün keyfi bir biçimde kısıtlanması da dahil olmak üzere  toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemleridir.

Ayrımcılık: Yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği/ifadesi, cinsiyet karakteristiği, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, mezhep, felsefi, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci, sığınmacı veya benzeri statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak eşit davranma ilkesinin ihlaline neden olan her türlü davranıştır. Hoşlanmama, hor görme, kaçınma ve nefret etme, haklardan mahrum bırakma, kötü muameleden sözel ve fiziksel şiddete kadar çeşitli şekillerde olabilir.

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet: Bir kişinin veya bir grubun cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği/ifadesi, cinsiyet karakteristiği sebebiyle maruz kaldığı ve onları orantısız şekilde etkileyen sözlü veya fiziki her tür ayrımcı şiddettir.

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin temelinde cinsiyete yüklenen kalıp yargılara veya rollere dayanarak kişiyi aşağılamak, değersizleştirmek, kişinin cinsiyet kimliğini tanımamak gibi ayrımcı yaklaşım ve tutumlar bulunmaktadır.  Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet doğrudan doğruya salt belli bir gruba ait kişilere yönelebileceği gibi; aynı zamanda görünüşte tarafsız olsa bile ağırlıklı olarak orantısız biçimde belirli bir kesime ait kişileri de olumsuz etkileyebilmektedir.

Cinsel Taciz: Fiziksel temas olmaksızın yapılan ve rızaya dayalı olmayan, cinsel içerikli söz, tavır veya diğer davranış biçimlerini içerir. “Süreklilik” ön koşul değildir. Niteliksel olarak ikiye ayrılır:

 1. Basit Taciz: Şantaj unsuru taşımayan ancak hakaret içeren, rahatsız edici, istenmeyen ortamları yaratan hareketlerdir. Örneğin; laf atmak, cinsel içerikli şaka yapmak ve iltifatlarda bulunmak ya da argo sözcükler kullanmak, flört etmek için ısrarcı davranışlarda bulunmak, dijital ya da diğer pornografik materyal ile rahatsız etmek, görüntü paylaşmasını istemek,  kişinin cinsel yaşamıyla ilgili sorular sormak veya dedikodu üretmek gibi. Basit tacizin, uyarılara rağmen sürekli olarak tekrarı halinde niteliği ağırlaşır.
 2. Nitelikli Taciz: Şantaj ya da açık tehdit gibi fiillerle ortaya çıkan ve kişinin davranışlarını kontrol etmeye yönelik hareketlerdir. Kişinin mesleki konumunu suistimal etmesiyle ilgili olabileceği gibi, eşit statüde olanlar arasında da ağır taciz durumları gerçekleşebilir. Cinsel içerikli teklifi kabul etmediği hallerde kişinin iş hayatıyla ilgili bedeller ödeyeceğinin, kabul ettiği takdirde ise kazanç sağlayacağının açık olarak söylendiği veya ima yoluyla belirtildiği durumlarda da söz konusu olur.

Cinsel Saldırı:  Kişinin bedeni üzerinde gerçekleştirilen ve  rızaya dayalı olmayan her tür davranışla cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Türk Ceza Kanunu’na göre “vücuda organ veya sair bir cisim sokulması” cinsel saldırıda ceza artırıcı sebeptir. Evlilik içi cinsel saldırı da suç olarak tanımlanmıştır. 

Rıza: Kişinin kendisine yöneltilen bir söylem ya da eyleme karşın söz, tutum veya davranışa içkin ve etkin biçimde izin vermiş olmasıdır. Bir kere rıza verilmiş olması rızanın sürdüğü anlamına gelmez, rıza her zaman geri alınabilir. Unvan ve/veya mevki kullanılarak fiziksel ve/veya psikolojik güç kullanımı, tehdit, korku, baskı altına alma, gözdağı verme, hile ve kandırma ile alınan izin ya da sessiz kalma rıza olarak kabul edilemez. Özellikle olayın tarafları arasında ast-üst ilişkisi bulunması gibi iradeyi sakatlama riski içeren öğelerin öne çıktığı durumlarda, rızanın varlığı hassas biçimde ve toplumsal cinsiyet duyarlılığı içinde değerlendirilmelidir.

Rıza inşası; kişinin rıza göstermediği herhangi bir cinsel davranıştaki “hayır”ı, “evet'e çevirmek için kullanılan ve fiziksel zorlama içermesi gerekmeyen ısrar, manipülasyon, duygusal tehditler, ikna süreçleri (örneğin; hediyeler, maddi destek, ikram ve güvenceler), duygusal baskı, kişiye kendisini suçlu hissettirme ve benzeri yöntemlerin kullanılmasıdır.

Dijital Taciz: Teknolojinin olanaklarından faydalanmak suretiyle belirli bir kişiye veya belirli bir kişi hedef alınmaksızın belirli bir gruba yönelik, bu kişi veya kişilerle ilgili bir bilişim sistemine veya bilişim sistemindeki verilere ilişkin ya da bir bilişim sisteminin araç olarak kullanıldığı rahatsız ya da kontrol edici her türlü eylem ve işlemlerdir. Rıza alınmaksızın her türlü kişisel verinin kaydı bu kapsamdadır.

Israrlı Takip: Bir kişinin rızası dışında sürekli olarak özel veya kamusal alanı çevresinde bulunma, bekleme, yolda uzaktan ya da yakından izleme, kişinin kendisini güvende hissetmesini önleyecek şekilde korkutan ve kasıtlı bir biçimde tekrarlanan tehditkar her türlü davranış ile kişisel bilgilerini, günlük hayatını öğrenmek için fiziki ya da teknolojik araçlarla soruşturma ve elde edilen bilgileri taciz amacıyla kullanma gibi eylemlerdir.

Misilleme: Kişinin cinsel veya duygusal amaçlı teklifleri reddetmesi ya da tacize uğradığını düşünerek şikâyet etme yoluna gitmek istemesi/gitmesi nedeniyle intikam amacıyla iş hayatının, özel ve/veya kamusal alanının örtülü olarak veya açıkça zorlaştırılmasıdır. Misilleme, cinsel taciz ve/veya saldırı hakkında bildirim yapmak isteyen veya bildirim yapmış birine karşı uygulanır. Bir vakayı bildirmek isteyen tanıklara yönelik eylemler de misilleme olarak düşünülür.

Ödüllendirme Vaadi: Kişinin cinsel ya da duygusal amaçlı davranışı veya bu içerikteki bir teklifin kabulü durumunda ödül, dava dosyası, meslekle dolaylı ya da doğrudan bağlantılı çıkar, kazanç elde etmesini içeren her türlü ayrıcalık vaadinde bulunulmasıdır. Kişiye, cinsel ya da duygusal amaçlı davranışı ya da aynı içerikli bir teklifi kabul etmesi hâlinde kazanç sağlanacağını açık olarak veya ima yoluyla belirtmek, ödüllendirme vaadidir.

İhbar eden(whistleblower): Şiddet veya taciz vb. ilgili fiilden kendisi doğrudan etkilenmemiş ya da kendisi maruz kalmamış ancak bu fiili ilgili mekanizmalara bildiren kişiyi tanımlar.

Tanık müdahalesi(bystander intervention): Şiddet veya taciz vb. ilgili fiile tanık olup fiilin durması veya gerekli yaptırımın sağlanması için müdahalede bulunmaya denir.

Bölüm 3: İlkeler

Bu belge ile garanti altına alınan ilkeler şunlardır:

Ayrımcılık Yasağı İlkesi
Bu belgede ortaya koyulan politikalar; yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği/ifadesi, cinsiyet karakteristiği, medeni durum, gebelik, ırk, renk, köken, dil, din, mezhep, inanç, ideoloji, dış görünüş, engellilik, yaş, mesleki kıdem, eğitim durumu, mülkiyet, ekonomik durum, ideoloji ya da benzeri herhangi bir temelde ayrım gözetilmeksizin uygulanır.

Gizlilik İlkesi
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Şiddete Karşı Komisyon; tüm aşamalarda başvuru sahibi ile şikâyet edilen kişi/kişilerin gizliliği ilkesine uygun davranır ve başvuru sahibi ile şikâyet edilenlerin onurunu gözeterek ve özel hayatın gizliliğinin korunması için sürecin tüm aşamalarının bu ilke uyarınca yönetilmesini sağlar.

Tarafsızlık İlkesi
Aleyhinde şikayette bulunulan kişiyle yakınlığı bulunan kişiler toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, cinsel taciz, cinsel saldırı ve/veya ayrımcılık iddialarına ilişkin yürütülen süreçte raportörlük vs. dahil olmak üzere hiçbir görevde yer alamaz. Komisyon üyelerinden birinin böyle bir yakınlığı olması halinde konuyla ilgili toplantıya katılamaz ve oy kullanamaz.

İvedilik İlkesi
Birim; toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, şiddet, cinsel taciz ve/veya saldırı iddiaları karşısında vakit kaybetmeksizin harekete geçer. Özellikle,

 1. Söz konusu istenmeyen tavır ve yaklaşımın ağır tehdit içerdiği, tehlike oluşturduğu ya da delillerin kaybolma ihtimali olduğu kanısına varıldığında,
 2. Eylemin aralarında bir kurumsal hiyerarşi olan ve güç asimetrisi bulunan kişiler arasında meydana geldiğinde;
 3. Durumun toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, cinsel taciz, cinsel saldırı ve/veya ayrımcılığa uğrayan kişinin mesleğinin icrasını, kariyerini, istihdamını olumsuz şekilde etkilediğinde;
 4. İstenmeyen cinsel yaklaşımların bir ödüllendirme veya misilleme, intikam alma aracı olarak kullanıldığına ilişkin kanıya varıldığında ivedi ve aktif olarak hareket eder.

Özen Gösterme ve Yeniden Örselemenin Önüne Geçme İlkesi
Komisyon, kendisine bildirimde bulunan başvuru sahiplerine psikolojik ve benzeri destek mekanizmalarını etkin ve özenli bir şekilde devreye sokar; iddialar karşısında harekete geçmeyen ya da söz konusu iddiaların üstünü kapatmaya çalışanlar hakkında gerekli işlemleri yapma ve zarar görenlerin yeniden örselemesini önleme noktasında gerekli dikkat ve özeni gösterir. Bu ilke özellikle toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, şiddet, cinsel taciz ve/veya saldırı iddiası söz konusu olduğunda başvuru sahibinin tekrar örselenmesini önlemeye yönelik olup destek süreçleri bu ilkeye uygun olarak yapılandırılır. Birim, sürecin tüm aşamalarında gizlilik ve özen gösterme ilkelerine riayet eder ve tarafların güven duygusunu zedelemeyecek şekilde davranır.

Yargılamaksızın Destek İlkesi
İşbu belge ile kurulan birimin amacı, başvuru sahibini ve şikâyet olunanı belirli bir ahlak yargısı temelinde yargılamak değil iddia olunan söylem ve eyleme karşı destek mekanizmasını devreye sokmaktır. Ayrıca başvuru sahibinin talebi doğrultusunda ve sürecin her aşamasında hukuki desteğin sağlanması esastır.

Gönüllülük İlkesi
Cinsel taciz ve cinsel saldırı içeren davranışa maruz kaldığını veya tanık olduğunu düşünen Kodluyoruz çalışanları bir destek mekanizması olan Toplumsal Ci̇nsi̇yete Dayalı Ayrımcılık ve Şi̇ddete Karşı Komisyon’a başvurmak konusunda teşvik edilir ve hakları konusunda bilgilendirilir. Bununla birlikte, başvuruda ve sürecin her aşamasında gönüllülük esastır. Kural olarak başvuru sahibinin onayı alınmaksızın hiçbir işlem yürütülemez.

Beyan ve Delillendirme
Cinsel taciz çoğu zaman iki kişi arasında geçen ve kanıtlaması zor olan bir olgudur. Bu durum, tacize uğrayan kişileri suskun kalmaya itmekte ve dolayısıyla tacize uygun bir ortama neden olmaktadır. Bu belge ile getirilen önleme mekanizmaları, beyan haricinde kanıtların olmadığı durumlarda da tacizin doğasına, olayın bağlamına ve kişilere dair daha bütünsel bir akıl yürütme ile olayın niteliğini anlama ilkesiyle işleyecektir. Buradan hareketle, mağduriyete uğradığını düşünen kişiler, olayın niteliğinden emin olmasalar dahi, bu durumu bildirme konusunda teşvik edilir. Ancak idari ve adli soruşturma süreçlerinde delillerin yetersiz olması nedeniyle oluşacak şüphe, mağduriyete sebep olan kişinin lehine yorumlandığından tacize uğrayan kişilerin soruşturmada delil olarak kullanılabilecek değişik türden materyalleri (görsel ve işitsel kayıtlar, tanık ifadeleri vb.) hukuka uygun olmak koşuluyla toplama ve saklama konusunda hassas davranmaları önemlidir. Örneğin, şikâyet edilen kişiden gelen notların, mesajların saklanması, atılan adımların ve sonuçlarının kaydının tutulması, varsa tanıkların desteğinin istenmesi izlenebilecek adımlardır. Cinsel tacize uğradığını düşünen kişiye, durumu bildirdiği noktadan itibaren, tüm işlemler boyunca psikolojik destek ve fiziksel güvenlik sağlanacaktır.

Bölüm 4: Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Şiddete Karşı Komisyonun Amacı, Oluşturulması ve Yapısı

Madde 1: Kodluyoruz Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Şiddete Karşı Komisyon’un Amacı;

 1. Kodluyoruz çalışanlarının ve topluluğunun toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddete karşı farkındalığını artırmak, önlenmesi amacıyla politika oluşturarak bu politikanın uygulanmasını sağlamak,
 2. Kodluyoruz çalışanlarının ve komisyon üyelerinin belirli periyotlarda eğitimden geçmesi,
 3. Kodluyoruz’un toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddete karşı politikalar/uygulamalar oluşturması için yönetim kuruluna öneriler sunmak,
 4. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddet ile ilgili durumlara maruz kalan kişilerin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve gerekli güvenlik, tıbbi, psikolojik, psikososyal ve hukuki konularda bilgilendirme yapmak için gizlilik ilkesi çerçevesinde hareket planı oluşturmak,
 5. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddet vakalarına maruz kalan kişileri ilgili yerlere yönlendirerek süreci takip etmek,
 6. Kodluyoruz çalışanlarından, yönetim kurulundan ve topluluğundan gelen her türlü düşünce, görüş ve önerileri değerlendirmek,
 7. İlgili bilgi ve duyuruların Kodluyoruz çalışanları ve topluluğuna duyurulmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

Madde 2: Kodluyoruz Derneği Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Şi̇ddete Karşı Komisyon’un 

Oluşturulması

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Şiddete Karşı Komisyon’da; Kodluyoruz Derneği Yönetim Kurulu tarafından önerilen

Dinleme Komisyonu;

 1. Program Öncüsü Faruk Dinçer
 2. Proje Öncüsü İrem Urfalıoğlu
 3. Kurumsal İletişim Sorumlusu Gökçe Deniz Karademir 
 4. Uzman Ecem Çolak
 5. Program Öncüsü / İzleme & Değerlendirme Sorumlusu Esra Köylüoğlu

Seçilen ve belirlenen üyeler Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Şiddete Karşı Komisyon üyesi olarak görevlendirilir ve görevlendirme üyelere resmi yazı ile bildirilir. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Şiddete Karşı Komisyonun başkanı Komisyon üyeleri arasından ve Komisyon tarafından seçilir. 

Etik Komisyon Başkanı;

Program Öncüsü / İzleme & Değerlendirme Sorumlusu: Esra Köylüoğlu

Etik Komisyonu;

 1. Kodluyoruz CEO'su Zeynep Basmacı 
 2. Kodluyoruz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı: Berat Kjamılı 
 3. Kodluyoruz Derneği Üyesi Onur Ünver 
 4. İş Geliştirme Uzmanı Defne Karakoç

Etik Komisyonu, Dinleme Komisyonu’nun yeterli kalmadığı durumlarda devreye girecektir.

Madde 3:

 1. Üyelerin görev süresi 2 yıldır.
 2. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir.
 3. Komisyon toplantısına 2 defa geçerli mazereti olmaksızın katılmayan üyenin üyeliği düşer.
 4. Üyeler bir ay önceden yazılı olarak bildirmek koşuluyla istifa edebilir. Geçerli mazeret bulunması halinde süre koşulu aranmaz.
 5. Boşalan üyelik 2. madde hükümleri uyarınca bir ay içerisinde doldurulur.

Madde 4:

 1. Dinleme komisyonu, 3 ayda bir en az 1 kez toplanır. Toplantı günü, saati ve gündemi toplantıdan en az bir hafta önce üyelere başkan tarafından yazılı olarak bildirilir.
 2. Dinleme komisyonu, olağan toplantıların dışında, acil bir iş nedeniyle Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
 3. Toplantılar tüm üyelerin katılımıyla yapılır.
 4. Toplantıya dinleyici/gözlemci olarak tüm Kodluyoruz çalışanları katılabilir.
 5. Karar yeter sayısı toplantıda bulunanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanı’nın bulunduğu tarafın kararı kabul edilmiş sayılır. 
 6. Toplantılarda yazmanlık görevi Komisyon Başkanı’nca belirlenen bir üye tarafından yerine getirilir. Bir sonraki toplantıda kesinleşen tutanaklar Komisyon üyelerine iletilir. Alınan kararlar Komisyon Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’na ve diğer ilgililere gereği için iletilir.
 7. Yazmanlık görevini yerine getiren üye, toplantı gündemini, toplantı tarihinden en az bir hafta önce, kesinleşen toplantı tutanağını ise toplantı tarihinden en geç bir hafta sonra Yönetim Kurulu ve Komisyon üyelerine iletir.

Bölüm 5: Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Şiddete Karşı Komisyon’a Başvuru

 1. Cinsel şiddet ve/ya da tacize doğrudan veya dolaylı olarak maruz kaldığını düşünen ve/veya maruz kaldığından şüphelenen veya tanık olan kişiler birime başvurabilirler. Kodluyoruz Dernek yönetimine veya farklı ekiplere herhangi bir başvuru yapılması halinde ekipler başvuranı Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Şiddete Karşı Komisyon hakkında bilgilendirerek, başvuranın uygun görmesi halinde, ilgili başvuruyu Komisyona iletirler. 
 2. Başvuru şahsen yapılabileceği gibi Komisyon’un e-posta adresi üzerinden gün ve saat sınırlaması olmaksızın yapılabilir. Bu e-posta adresinin kontrolü yalnızca komisyon başkanı veya gerektiğinde komisyon başkanının belirlediği bir komisyon üyesi tarafından sağlanır. 
 3. Destek alınması gereken hallerde başvuran, alanında uzman bir danışmana yönlendirilir.
 4. Başvurular başvuranın isteğine bağlı olarak anonim alınabilir. Başvuranın komisyondan sürecin ilerlemesini talep etmesi halinde başvuranın bilgileri anonim olmaktan çıkar. Tüm idari ve hukuki süreç  başvuranın yazılı onayı ile başlar, başvuranın yazılı onayı olmaksızın idari ve hukuki sürecin kişi adına başlatılması mümkün değildir. 
 5. Her başvuru için görüşmeci tarafından bir form oluşturulur. Takip eden işlemler, verilen son tarihin takibiyle gerçekleştirilir. 
 6. Formda başvuranın başka bilgilerin eklenmesine onayı olmadığı sürece yalnızca başvurunun tarihi, konusu ve başvuranın talepleri yer alır.  
 7. Başvuranın komisyondan sürecin ilerlemesini talep etmesi halinde olayın taraflarının ve tanıklarının kimlik bilgileri, başvuru dosyasında saklı tutulur. 
 8. Başvuranın isteği doğrultusunda herhangi bir işlem başlatıldığı takdirde, başvuran yürütülen sürecin aşamaları ve sonucu hakkında bilgilendirilir. 
 9. Başvuru konusunda süre sınırlaması yoktur. Adli ve idari yönden zaman aşımı söz konusu olsa dahi başvuranın destek ve güçlendirme mekanizmalarından faydalanabilmek için başvuru yapması mümkündür.
 10. Başvuruya konu olan olayın taraflardan herhangi biri ile Komisyon üyelerinin herhangi birinin, üyenin tarafsızlık ve nesnelliğini gölgeleyebilecek bir durumun söz konusu olması halinde, ilgili kurul üyesi başvuru sürecine dahil edilmez. Söz konusu ilişkinin sonradan öğrenilmesi veya fark edilmesi durumunda da kurul üyesi başvuru ile ilgili süreçten ayrılır. Bu hallerde, yedek üyelerden biri Kodluyoruz Derneği tarafından geçici olarak görevlendirilir.

Bölüm 6: Değerlendirme ve Karar

 1. Başvurular ivedilikle ve özenle değerlendirilir. Süreç boyunca, başvuranın yeniden örselenmesine yol açabilecek ve tarafların insan onurunu ve güven duygusunu zedeleyebilecek her türlü davranıştan kaçınmak ve bu tür davranışların ortaya çıkmasını önlemek hususlarında gereken dikkat ve özen gösterilir. Destek ve dayanışma sürecinde mağduriyeti arttıracak sorgulayıcı ve suçlayıcı söz, davranış, tavır ve imalardan kaçınılır. Komisyonun tümü ivedilik ve özen yükümlülüğüne uygun davranır. 
 2. Başvuruyu inceleyen Komisyon, konuya ilişkin görüşlerini içeren bir rapor hazırlar. Gizlilik ilkesi gereği, başvurulara ilişkin raporlar, yönetim kurulu üyelerine gizli damgasıyla ve kapalı zarf içinde Komisyon başkanı tarafından elden ulaştırılır. 
 3. Başvuran, resmi şikayette bulunacak olursa, Komisyon o ana kadar yapmış olduğu çalışmaları ilgili mercilerle başvuranın rızasını alarak paylaşır. Ayrıca süreç boyunca ve sonrasında başvurana desteğini sürdürür. 
 4. Başvurularla ilgili tüm belgeler hali hazırdaki ve sonraki komisyon ve komisyon üyeleri dışındaki kişilere kapalıdır. Bu belgeler, mevzuattan kaynaklanan bildirim yükümlülükleri ve diğer yasal zorunluluklar dışında, gizlilik ilkesi gereği hiçbir kişi ya da merci ile paylaşılmaz ve çoğaltılmaz.

Bölüm 7: Yürürlük ve Yürütme

Bu belge Kodluyoruz Derneği Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olup 07.11.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Şiddete Karşı Komisyon”un oluşumu ve işleyişine ilişkin çalışmaları Kodluyoruz Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

Kaynaklar

Ankara Barosu Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, Şiddet, Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi http://www.ankarabarosu.org.tr/haberduyuru.aspx?duyuru&=10031 adresinden alındı. (03.02.2022)

Ankara Barosu Cinsel Şiddete Karşı Destek ve Dayanışma Birimi Yönergesi http://www.ankarabarosu.org.tr/upload/HD/Donem66_2/Diger/abc%C5%9Fkddbyonerge.pdf adresinden indirildi. (28.07.2022)

Başkent Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek İlkeleri Politika Belgesi https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/Cinsel_Taciz_ve_Saldiriya_Karsi_Destek_Ilkeleri_Politika_Belgesi.pdf adresinden indirildi. (03.02.2022)

Maya Vakfı Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi Politikası https://mayavakfi.org/wp-content/uploads/2021/09/Maya-Vakfi-Cinsel-Somuru-ve-Istismarin-Onlenmesi-Politika-ve-Prosedur-Metni.pdf adresinden indirildi. (03.02.2022)

Türkiye Psikiyatri Derneği Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsel Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgesi. https://psikiyatri.org.tr/TPDData/Uploads/files/cinselsiddettutumbelgesi-21052021.pdf adresinden indirildi. (03.02.2022)

Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu Çalışma Yönergesi https://drive.google.com/file/d/1G3ytfamm6MlAuIziZGsW3He-kwLimx8a/view adresinden indirildi. (03.02.2022)